<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7508701811609713886\x26blogName\x3daeRunheyRun\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://aerunheyrun.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://aerunheyrun.blogspot.com/\x26vt\x3d-565938504246859532', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><iframe src="http://www2.blogger.com/navbar.g?targetBlogID=6035547611738480329&blogName=JEX.+%3BD&publishMode=PUBLISH_MODE_BLOGSPOT&navbarType=BLACK&layoutType=CLASSIC&homepageUrl=http%3A%2F%2Fjexunited.blogspot.com%2Findex.html&searchRoot=http%3A%2F%2Fjexunited.blogspot.com%2Fsearch" height="30px" width="100%" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" id="navbar-iframe" frameborder="0"></iframe> <div id="space-for-ie"></div>

♥Saturday, October 12, 2013


so hai follower blog..so tdi aerun bru dpt pos dri kwn aerun muhamad salleh...

bile pikir2 blk yerk btul
Psikologist mengatakan : 1. Apabila seseorang itu terlalu ketawa terbahak-ii biarpun hanya perkara kecil yang langsung tidak lucu dan kelihantan bodoh , dia sebenarnye seorang yang mempunyai jiwa yang sangad sunyi . 2. Sekiranya seseorang itu banyak tidor , dia orang yang kuat bersedih . 3. Apabila dia kurang bercakap tetapi pantas dalam berbicara , bermakna dia menyimpan beribu rahsia . 4. Sekiranya dia sukar mengeluarkan airmata , dia seorang yang lemah . 5. Kalau senang menangis meskipon Benda yang kecil sahaja , dy seorang yg berhati lembut . 6. Dan sekiranya dia cepat marah biarpun perkara sekecil kuman , itu bermakna dia perlukan kasih sayang . Berusahalah Untuk memahami orang lain , selepas kita memahami diri sendiri 
 
aerun punye 1 2 3*okay yg ni kekadang..4 dan 6...yg 5 je x okay

Out Of Bounds:D
3:04 AM