<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7508701811609713886\x26blogName\x3daeRunheyRun\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://aerunheyrun.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://aerunheyrun.blogspot.com/\x26vt\x3d-565938504246859532', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><iframe src="http://www2.blogger.com/navbar.g?targetBlogID=6035547611738480329&blogName=JEX.+%3BD&publishMode=PUBLISH_MODE_BLOGSPOT&navbarType=BLACK&layoutType=CLASSIC&homepageUrl=http%3A%2F%2Fjexunited.blogspot.com%2Findex.html&searchRoot=http%3A%2F%2Fjexunited.blogspot.com%2Fsearch" height="30px" width="100%" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" id="navbar-iframe" frameborder="0"></iframe> <div id="space-for-ie"></div>

♥Monday, September 2, 2013


tdi aerun buka video ni..video ni dlm bahasa arab..lagu ni 
pasal budak ni dh berpisah dgn ibu dia semenjak umur dia 2 thn 
dn skrg umur dia 8 thn..dia nak cri ibu dia..


n tdi aerun buka video ni aerun teringt kat arwah anua..aerun ingt 
sgt tdi mse perikse aerun xleh fokus aerun rse dia tngh tngok aerun ..lamunan aerun smuanya
terhenti tau x...aerun mcm dlm byg2 ..
..anua awak ker tu?jgn lah buat saya cari awak,,
awak dah lama pergi.....awak saya memang rindu awak..tapi 
kita dah berbeza..saya  seperti kucing ni kejutkan satu nyawa yang 
pergi dan x kembali ...awak mungkin marah ker kat saya...
awak saya asyik pikir awak..saya  tau awak marah sbb saya dah lama x lawat kubur awk.
awak saya minta maaf..skrg kite berbeze saya xkan dapat untuk terus 
teman awak..saya cuma mampu doakan untuk awak...
seandainya inilah yang terbaik...

Out Of Bounds:D
5:54 AM