<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7508701811609713886\x26blogName\x3daeRunheyRun\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://aerunheyrun.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://aerunheyrun.blogspot.com/\x26vt\x3d-565938504246859532', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><iframe src="http://www2.blogger.com/navbar.g?targetBlogID=6035547611738480329&blogName=JEX.+%3BD&publishMode=PUBLISH_MODE_BLOGSPOT&navbarType=BLACK&layoutType=CLASSIC&homepageUrl=http%3A%2F%2Fjexunited.blogspot.com%2Findex.html&searchRoot=http%3A%2F%2Fjexunited.blogspot.com%2Fsearch" height="30px" width="100%" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" id="navbar-iframe" frameborder="0"></iframe> <div id="space-for-ie"></div>

♥Wednesday, July 24, 2013


happy birthday kamil

aku xpasti dengan hati aku...aku didatangi bayang2 gelap ..hingga aku sendiri rasa takot..untuk lihat..
masih teringt lagi birthday aku thn lepas..birthday aku yang aku harapkan xseperti yang aku inginkan..
aku harapkan dia sebagai bf aku untuk wish aku sebagai orang pertama...tapi kenapa dia masih lupe..
sedangkan birthday dia..aku cuba buat  untuk dia ingt ini birthday dia sambut dgn aku..aku nak
dia tahu aku selalu ade..dan skrg.ulang tahun kelahiran dia bermula semula.haruskah aku ucapkan
selamat hari lahir..sedangkan dia tidak mengingati tarikh lahir aku..sedangkan dia lebih kan gadis lain
berbanding aku??
aku x mampu untuk balas balik kejahatan seseorang..aku xmampu untuk berbuat sedemikian..
........................

Out Of Bounds:D
10:31 AM