<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7508701811609713886\x26blogName\x3daeRunheyRun\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://aerunheyrun.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://aerunheyrun.blogspot.com/\x26vt\x3d-565938504246859532', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><iframe src="http://www2.blogger.com/navbar.g?targetBlogID=6035547611738480329&blogName=JEX.+%3BD&publishMode=PUBLISH_MODE_BLOGSPOT&navbarType=BLACK&layoutType=CLASSIC&homepageUrl=http%3A%2F%2Fjexunited.blogspot.com%2Findex.html&searchRoot=http%3A%2F%2Fjexunited.blogspot.com%2Fsearch" height="30px" width="100%" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" id="navbar-iframe" frameborder="0"></iframe> <div id="space-for-ie"></div>

♥Wednesday, May 15, 2013


aku bukan manusia yang sempurna..yang mampu menarik dunia..tapi percaya..diri ku dicipta..untuk buat sesuatu yang berguna......dapat saat matiku nanti..saat malaikat menyoalku..aku ingin menjawab soalan itu dengan amal ibadat ku..tapi satu bnda aku nak buat dalam hidup ni.aku nak tngok bintang dengan mataku sendiri...memang dulu pernah aku melihat mataku sendiri.dengan kedua-dua belah mataku..tapi sayang bukan.aku hanya mampu melihat dengan menggunakan cermin mata..tapi aku yakin.sinaran bintang yang bercahaya sentiasa akan aku ingat..saat bulan menemani tangisan ku..dan saat cahaya bintang menyinari ku...dan saat semua orang meninggalkan ku..tangisanku tiada siapa yang mendengar..hanya duduk disebalah tingkap dan melihat kearah bintang..terima kasih bintang..kerana malam ini kau menemani sepiku....

Out Of Bounds:D
12:59 PM