<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7508701811609713886\x26blogName\x3daeRunheyRun\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://aerunheyrun.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://aerunheyrun.blogspot.com/\x26vt\x3d-565938504246859532', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><iframe src="http://www2.blogger.com/navbar.g?targetBlogID=6035547611738480329&blogName=JEX.+%3BD&publishMode=PUBLISH_MODE_BLOGSPOT&navbarType=BLACK&layoutType=CLASSIC&homepageUrl=http%3A%2F%2Fjexunited.blogspot.com%2Findex.html&searchRoot=http%3A%2F%2Fjexunited.blogspot.com%2Fsearch" height="30px" width="100%" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" id="navbar-iframe" frameborder="0"></iframe> <div id="space-for-ie"></div>

♥Wednesday, May 29, 2013


WANITA SOLEHAH

wanita solehah,
dirimu penghias hidup duniawi,
menjadi bualan para lelaki ajnabi,
hijabmu terselindung,
agar dirimu tetap bersinar menghiasi taman syurgawi.

wanita solehah,
cinta kudusmu hanya pada yang esa,
tak lain dan tak bukan,Allahu Rabbi,
cinta kudus buat seorang Adam,
hanya zauj sentiasa dalam ingatan.

wanita solehah,
berperibadian mulia,lembut tutur kata mu,
aurat menutup hijab dirimu,
taqwa menjadi pakaianmu,
syukur itu peribadimu,
iman itu penunjuk jalanmu,
agar cintamu tak kunjung,tak layu.

wanita solehah,
kau penyeri kehidupan,
jua penyambung wawasan,
zikrullah membasahi lidahmu,
kalamullah sentiasa didakapanmu,
moga kan lahir lagi di abad ini,
oh wanita solehah!♥ ♥ :)

Out Of Bounds:D
9:20 AM