<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7508701811609713886\x26blogName\x3daeRunheyRun\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://aerunheyrun.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://aerunheyrun.blogspot.com/\x26vt\x3d-565938504246859532', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><iframe src="http://www2.blogger.com/navbar.g?targetBlogID=6035547611738480329&blogName=JEX.+%3BD&publishMode=PUBLISH_MODE_BLOGSPOT&navbarType=BLACK&layoutType=CLASSIC&homepageUrl=http%3A%2F%2Fjexunited.blogspot.com%2Findex.html&searchRoot=http%3A%2F%2Fjexunited.blogspot.com%2Fsearch" height="30px" width="100%" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" id="navbar-iframe" frameborder="0"></iframe> <div id="space-for-ie"></div>

♥Monday, February 4, 2013


 

hurmm entahlah..gembira aku bukan bermakna bahagia..
senyum aku penuh derita.
aku cuba utk tertawa..tapi aku tau 
ketawaku tidakkan buang perasaan bersalahku.
dan xkan dapat menutupi segala kesalahan aku..mungkin
aku pernah lalai aku pernah alpa..hurmm
aku rasa seperti aku dibuang..bile aku terbuang
aku cube bgn..tnpe org yg benar2 ikhlas utk menolong ku.
hanya berharap kpd sesiapa yg menjadi mangsa keadaan..seperti aku
menumpang dibahu mereka..dan mengikuti jejak
kebaikkan atau keburukkan yg mereka lakukan..aku 
seperti hilang pedoman..dan aku sudah hilang segala permata.
yang aku percayai..aku berharap agar yang benar2 ikhlas 
menyanyangiku.mencintaiku..sentiasa bersamaku..
namun harapanku itu mati..sekian lama..
aku cuba kembali bersama si bulan yg pernah bersamaku..
namun aku bukan tuhan aku bukan bidadari..aku bukan
puteri..aku hanya gadis motor..
yang berduri..disentuh .dn terluka..
biarkan dia memilih antara mawar yang berdarah atau pun yang 
putih dan suci..aku
terima dgn redha..bahawa aku hanyalah mawar berdarah..dan bukan..mawar putih..
biar pun aku mawar berdarah.aku cuma menunggu..

Out Of Bounds:D
11:16 PM