<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7508701811609713886\x26blogName\x3daeRunheyRun\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://aerunheyrun.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://aerunheyrun.blogspot.com/\x26vt\x3d-565938504246859532', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><iframe src="http://www2.blogger.com/navbar.g?targetBlogID=6035547611738480329&blogName=JEX.+%3BD&publishMode=PUBLISH_MODE_BLOGSPOT&navbarType=BLACK&layoutType=CLASSIC&homepageUrl=http%3A%2F%2Fjexunited.blogspot.com%2Findex.html&searchRoot=http%3A%2F%2Fjexunited.blogspot.com%2Fsearch" height="30px" width="100%" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" id="navbar-iframe" frameborder="0"></iframe> <div id="space-for-ie"></div>

♥Saturday, December 8, 2012


04nov1996
kelahiran bayi perempuan tepat pukul 5.03pgi..dan merupakan hari kebahagiaan bagi sebuah keluarga...lalu didukung serta dipeluk dan dilaungkan azan supaya bayi tersebut mengenal erti islam .mengenal erti agama..hari berganti hari bertukar menjadi kepade hari kebahagiaan ..dengan gelak senyum mesra...dan aku pula yang menjadi bayi kini sudah pun menjangkau umur ku..16 thn...dan bile diimbas kembali..aku hanya kanak2 kecil yang kuat menangis sewaktu kecil..dunia silamku..dunia aku..bagaikan musnah..dan rosak..aku dilahir dari agama yg ckup agamanya..tetapi kadang2..aku yang menyesatkan diri..aku tau hari beganti hari..adelah hari semakin hampir kearah tanah  yang tersedia untukku..tetapi aku masih mengharapkan yang aku akan dpt pintu hidayah..dan aku akan dpt seorang pembimbing untkku..yang dpt membenarkan jalanku..yang dpt meluruskan jalan ku...agar tidak bercabang..

Out Of Bounds:D
7:59 PM