<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7508701811609713886\x26blogName\x3daeRunheyRun\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://aerunheyrun.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://aerunheyrun.blogspot.com/\x26vt\x3d-565938504246859532', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><iframe src="http://www2.blogger.com/navbar.g?targetBlogID=6035547611738480329&blogName=JEX.+%3BD&publishMode=PUBLISH_MODE_BLOGSPOT&navbarType=BLACK&layoutType=CLASSIC&homepageUrl=http%3A%2F%2Fjexunited.blogspot.com%2Findex.html&searchRoot=http%3A%2F%2Fjexunited.blogspot.com%2Fsearch" height="30px" width="100%" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" id="navbar-iframe" frameborder="0"></iframe> <div id="space-for-ie"></div>

♥Monday, November 14, 2011


SAYANG AKU MERINDUIMU...AKU XSANGGUP UNTUK MENAHAN DERITA SAAT KAU MENYAKITI HATI KU...TAPI SAYANGKU KEPADAMU MASIH BELUM BOLEH TERPADAM
MENGAPA SAYANG MENGAPA KAU HANYA PERMAINKAN HATIKU...SEDANGKAN AKU
MENYANYANGIMU...TERAMAT DALAM RINDUKU..
SAYANG SERIBU SAYANG KAU TIDAK MENYANYANGIKU SEPERTIMANA
AKU MENYANYANGIMU
AKU REBAH,REBAH JATUH KEBUMI...
KINI
KAU BERGEMBIRA DAN AKU PULA
TERPAKSA MELALUI SAAT TANPAMU DENGAN BERDUKA
MUNGKIN INI JALAN TERBAIK UNTUK KITA

Out Of Bounds:D
1:58 PM