<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7508701811609713886\x26blogName\x3daeRunheyRun\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://aerunheyrun.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://aerunheyrun.blogspot.com/\x26vt\x3d-565938504246859532', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><iframe src="http://www2.blogger.com/navbar.g?targetBlogID=6035547611738480329&blogName=JEX.+%3BD&publishMode=PUBLISH_MODE_BLOGSPOT&navbarType=BLACK&layoutType=CLASSIC&homepageUrl=http%3A%2F%2Fjexunited.blogspot.com%2Findex.html&searchRoot=http%3A%2F%2Fjexunited.blogspot.com%2Fsearch" height="30px" width="100%" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" id="navbar-iframe" frameborder="0"></iframe> <div id="space-for-ie"></div>

♥Sunday, September 18, 2011


للّهُ
sesungguhnya....saat aku bersedih aku memerlukan ALLAH...serta saat aku bahagia aku bersyukur kepada ALLAH..mungkin selama ini aku alpa...aku lupe siapa yg mencipta aku....aku terlalu taksub dengan harta dunia..kini aku membuat keputusan utk bertaubat dan dekat diri dengan ALLAH...Sesungguhnya juga,Allah telah menciptakan aku JALAN HIDUP...Aku sebagai hambanya haruslah melalui jalan hidup walaupun sukar dan penuh cabaran,kerana telah ditetapkan oleh yang MAHA ESA....Kini aku sedar mana silapku..mungkin selama ini Allah sembunyikan Matahari disebalik Hujan....dan sewaktu hujan turun kita tercari-cari matahari..rupenye tanpe kita duga telah pun Allah sediakan matahari..hanya doa yg dpt membantu kita merapatkan hubungan dgnNya...Begitu juga dgn pasanganku...mungkin selama ini aku kecewa dgn pasanganku yg bernama LELAKI...tanpa aku duga Allah ingin mengajarku erti kecewa dan jatuh...agar aku sentiase sedar ALLaH masih ade...aku kini hanya berdoa agar mendapat pasangan yg baik.pasangan yg dpt membinbingku kejalan yg benar...-from me: aeRunheyRun-

Out Of Bounds:D
11:55 PM