<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7508701811609713886\x26blogName\x3daeRunheyRun\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://aerunheyrun.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://aerunheyrun.blogspot.com/\x26vt\x3d-565938504246859532', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><iframe src="http://www2.blogger.com/navbar.g?targetBlogID=6035547611738480329&blogName=JEX.+%3BD&publishMode=PUBLISH_MODE_BLOGSPOT&navbarType=BLACK&layoutType=CLASSIC&homepageUrl=http%3A%2F%2Fjexunited.blogspot.com%2Findex.html&searchRoot=http%3A%2F%2Fjexunited.blogspot.com%2Fsearch" height="30px" width="100%" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" id="navbar-iframe" frameborder="0"></iframe> <div id="space-for-ie"></div>

♥Sunday, January 30, 2011


Dalam hidup ini
bermacam dugaan dan halangan yang melanda
walaupun sekuat mana
hatiku membeku
tapi
disaatu saat hatiku akan cair dan menjadi lemah
mungkin kerana
hatiku terlalu rapat dengan perasaan
PERASAAN
yang sentiasa membuat
hati menjadi gundah
dan
salah
kadang-kadang
aku mencari ketenangan hati
dan
perasaan
sentiasa membuat aku berasa bersalah
kadang-kadang
aku mencari seseorang
dalam hidup aku
seseorang yang telah pergi untuk selama-lamanya
dan ditemani
HATI
aku bangun
untuk menjadi kuat dan tabah
dalam saat itu
perasaan menyelubungi hati
membuatkan aku
LEMAH
membuatkan linangan air mata
membasahi pipi
membuatkan semangatku hilang
dan kini
aku cuma berharap
perasaan dapat memahami hati


daripada
aeRun liFe

Out Of Bounds:D
12:45 PM