<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7508701811609713886\x26blogName\x3daeRunheyRun\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://aerunheyrun.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://aerunheyrun.blogspot.com/\x26vt\x3d-565938504246859532', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><iframe src="http://www2.blogger.com/navbar.g?targetBlogID=6035547611738480329&blogName=JEX.+%3BD&publishMode=PUBLISH_MODE_BLOGSPOT&navbarType=BLACK&layoutType=CLASSIC&homepageUrl=http%3A%2F%2Fjexunited.blogspot.com%2Findex.html&searchRoot=http%3A%2F%2Fjexunited.blogspot.com%2Fsearch" height="30px" width="100%" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" id="navbar-iframe" frameborder="0"></iframe> <div id="space-for-ie"></div>

♥Monday, January 31, 2011


Sehingga kini.
aku tidak mempunyai jawapaN
SIAPA DIA?
dalam hidup aku??
mengapa harus aku mencari DIA??
walaupun dalam kekusutan..
aku akan terus mencari...
HINGGA JASADKU YANG TERAKHIR
permegian dia sungguh memilukan aku..
hari berganti hari aku mengumpul segala
maklumat dan jejak langkah si DIA?
sehingga kini aku terlalu
melayan perasaan....
hinggakan bayangan dia muncul dalam diri ini..
Aku x kesah orang cakap aku gile!!
sebab aku yang melihat bukan mereka...
aku yang merasa!!
aku yang mengalaminya!!
dan aku xnk menyusahkan sesiapa!!!
aku terlalu ego dan emo dengan semua ini......
Ramai yang x faham perasaan aku....
BERHENTI MENCARI DIA!!
itu Sahaja yang rakan-rakanku ucapkan!!
tapi AKU DAH MEMULAKANNYA.......DAN AKU HARUS MENAMATKANNYA....
hingga hujung nyawaku,.,,
aku akan cuba  untuk menamatkannya!!
                                                       

Out Of Bounds:D
1:50 PM